فرایندهای واحد فناوری اطلاعات:


  - فرایند درخواست ایمیل برای کاربران جدید    

      1. تکمیل فرم مربوطه:

      2. ارسال به آدرس:  mailadmin@kgut.ac.ir

- فرایند درخواست ایجاد پرتال برای اعضای هیات علمی دانشگاه

  1. درخواست "شامل نام و نام خانوادگی (فارسی و انگلیسی) و کدملی" از طریق سیستم پیام اتوماسیون
  2. ارسال به : مدیر واحد فناوری اطلاعات

- فرایند درخواست خدمات واحد فناوری اطلاعات

  1. تکمیل فرم "خدمات واحد فناوری"
  2. ارسال به : کارشناس خدمات آی تی

- فرایند درخواست کامپیوتر و تجهیزات جانبی 

  1. تکمیل فرم "خرید کالا"
  2. ارسال به : مدیر واحد فناوری اطلاعات