تعرفه اجاره روزانه سالن ­هاي همايش دانشگاه

  • سالن شهيد حاج قاسم سليماني با ظرفيت 800 نفر به مبلغ 000,000,350 ريال (سيصد و پنجاه ميليون ريال)
  • سالن شماره 2 با ظرفيت 300 نفر به مبلغ 000,000,200 ريال (دويست ميليون ريال)
  • سالن شماره 27 با ظرفيت 150 نفر به مبلغ 000,000,50 ريال (پنجاه ميليون ريال)
  • سالن شماره 16 با ظرفيت 100 نفر به مبلغ 000,000,50 ريال (پنجاه ميليون ريال)
  • فضاي نمايشگاهي دانشگاه به مبلغ 000,000,70 ريال (هفتاد ميليون ريال)