عنوان

مسئول حلقه

حلقه علمی راکتور

دکتر نگارستانی

حلقه علمی پرتوپزشکی

دکتر سلطانی

حلقه علمی کاربرد پرتو ها

دکتر رضایی