ردیف

عنوان

مسئول آزمایشگاه

شماره تماس

پست الکترونیک

1

آزمایشگاه شبکه و امنیت

دکتر حمید رضا ناجی

03433776611

داخلی 257

h.naji@kgut.ac.ir

 

2

Embedded Systems

دکتر حمید رضا ناجی

03433776611

داخلی 257

h.naji@kgut.ac.ir