دکتر فاضل شریفی

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر محمد مهدی فقیه

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر حسن مطلبي

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
استادیار
گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر حميدرضا ناجي

مهندسی کامپیوتر
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات