دکتر وحید توفیق

مهندسی عمران
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر فضل اله سلطانی

مهندسی عمران - خاک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر عباس سیوندی

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر مجتبي قاسمي

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر سیدحسام مدنی

عمران
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر احسان نوروزی نژاد

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر فرشاد همائی

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

اطلاعیه ها (بایگانی)