دکتر محمد حسین استوارزاده راوری

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر مسعود برهمن

الکترونیک
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر عصمت راشدي

برق مخابرات
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر سيدعلي رضوي پاریزی

مخابرات
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر احسان سليمانی نسب

مهندسی مخابرات
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر محسن شيخ حسینی

مهندسی برق
استادیار
گروه پژوهشی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دکتر علی فرحبخش

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر مهدي كماندار

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر مهرناز مناجاتی

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

اطلاعیه ها (بایگانی)