دانشجویان کارشناسی ارشد

1- تعیین عنوان کلی پایان نامه توسط استاد راهنما
2- اولویت­های دانشجو جهت انتخاب استاد راهنما و عنوان کلی پایان نامه
3- قالب لاتک پروپوزال کارشناسی ارشد
4- فرم گزارش اول/ دوم پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
5- قالب لاتک پایان نامه کارشناسی ارشد
6- فرم تایید انجام تصحیحات پایان نامه بعد از دفاع 
7- فرم تحویل نسخه های پایان نامه

تست تست

دانشجویان دکتری

1- فرمهای دانشجویان دکتری
2- خلاصه گزارش ارائه شفاهی تأیید شده پيشرفت رساله دکتری
3- فرم تأیید مقالات مستخرج از رساله دانشجویان دکتری
4- فرم  تأیید تصحیحات پایان نامه بعد از دفاع دانشجویان دکتری
 
 
 

اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)