مینا جمشیدی

                استادیار

             پست الکترونیک:  m.jamshidi@kgut.ac.ir

              شماره تماس: 3271  -  33776611-034