پژوهشکده علوم محیطی

نام خدمت ارائه شده

آدرس الکترونیکی ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

نام  نام خانوادگی کارشناس مربوطه شماره تماس (مستقیم - داخلی)

تسویه حساب دانشجویان

http://golestan.kgut.ac.ir

حضوری

مهران پورجوپاری- 3284

پرینت گواهی اشتغال به تحصیل

http://golestan.kgut.ac.ir

حضوری

مهران پورجوپاری- 3284

پرینت صورتجلسات دفاع  دانشجویان و گزارش عملکرد فعالیت های آموزشی

http://golestan.kgut.ac.ir

حضوری

مهران پورجوپاری- 3284

پژوهشکده فوتونیک

نام خدمت ارائه شده

آدرس الکترونیکی ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

نام  نام خانوادگی کارشناس مربوطه

شماره تماس (مستقیم - داخلی)

تعیین توزیع اندازه ذرات در ابعاد نانو با استفاده از دستگاهDLS

Elham.samiei56@gmail.com

تماس تلفنی

الهام سمیعی داخلی 3294

استفاده از منبع تغذیه ولتاژ بالا(High- voltage)

-

انجام آزمایش در کارگاه فوتونیک

سید مهدی هاشمی تماس:09132961390

پژوهشکده مواد

نام خدمت ارائه شده

آدرس الکترونيکي ارجاع و پيگيري خدمت

نحوه دسترسي

نام  نام خانوادگي کارشناس مربوطه

شماره تماس (مستقيم - داخلي)

بررسي ريزساختار و درشت ساختار قطعات فلزي با استفاده از ميکروسکوپ هاي نوري

• تعيين نوع، اندازه و توزيع گرافيت در چدن ها

• تعيين اندازه دانه در ريزساختار فلزات

• ضخامت سنجي پوشش ها و اندازه گيري ضخامت لايه دکربوره

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

قطبي -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3306

انجام کليه مراحل آماده سازي
نمونه ها ي متالوگرافي و خوردگي شامل برش، مانت گرم، سنباده و پوليش با خمير الماس

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

قطبي -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3306

بررسي مقاومت مواد و پوشش‌ها در برابر سايش به روش Pin on disk

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

قطبي -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3306

الکتروپوليش (تهيه سطوح صيقلي ، پوليش و اچ شده جهت مشاهدات ميکروسکوپي با سرعت و دقت بالا ...)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

قطبي -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3306

پوليشرمکانيکي (تهيه سطوح صيقلي از طريق سنباده کاري و پوليش جهت مشاهدات ميکروسکوپي و ...)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

قطبي -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3306

ميکروسختي سنج (تعيين سختي نمونه هاي مختلف که ساختار آن ها زير ميکروسکوپ ديده شود.)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

قطبي -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3306

ميکروسکوپ آناليزگر تصويري (عکس برداري از ريز ساختار ، مطالعات ميکروساختاري و آناليز هاي کمي ساختار)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

قطبي -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3306

ميکروسکوپ نوري متالورژيکي  (عکس برداري از ريز ساختار ، مطالعات ميکروساختاري)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

قطبي -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3306

ميکروکاتر (برش خيلي دقيق و سريع و آسان نمونه ها با رنج سختي متفاوت)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

قطبي -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3306

ميکروسکوپ نيروي اتمي AFM

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

مرتضی میرزایی -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3305

دستگاه آناليز حرارتي افتراقي DTA

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

مرتضی میرزایی -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3305

دستگاه اندازه گيري ليزري اندازه ذرات PSA

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

مرتضی میرزایی -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3305

آسياب سياره اي (خردايش و پودر کردن تا ابعاد بسيار ريز و براي نمونه هاي با مقدار کم)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

مرتضی میرزایی -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3305

نورد انواع ورق هاي آلياژي

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

مرتضی میرزایی -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3305

کوره (نجام عمليات حرارتي يا تهييه ذوب در اتمفسر کنترل شده)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

مرتضی میرزایی -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3305

تست خزش (تست خزش فلزات)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

محسن نمازی زادگان -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3249

تست ضربه (تست ضربه فلزات)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

محسن نمازی زادگان -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3249

تست کشش (تست کشش فلزات و تست فشار)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

محسن نمازی زادگان -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3249

سختي سنج (سختي سنجي فلزات)

http://auto.kgut.ac.ir

از طریق اتوماسیون یا درخوایت کتبی

محسن نمازی زادگان -۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱ داخلي 3249

طیف مادون قرمز (IR) با استفاده از دستگاه Fourier Transform Infrared Spectrometer(FT-IR)

Lashkari_86@yahoo.com

تماس تلفنی

بتول لشکری داخلی 3310

آنالیزهای آب شامل کدورت ، سختی، COD , EC , TDS و... با استفاده از دستگاه های Turbidity و spectrophotometer DR5000

Lashkari_86@yahoo.com

تماس تلفنی

بتول لشکری داخلی 3310

جداسازی با استفاده از روتاری

Lashkari_86@yahoo.com

تماس تلفنی

بتول لشکری داخلی 3310

 

پژوهشکده انرژی

نام خدمت ارائه شده

آدرس الکترونیکی ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

نام  نام خانوادگی کارشناس مربوطه

شماره تماس (مستقیم - داخلی)

تسویه حساب دانشجویان

http://golestan.kgut.ac.ir

 

غیر حضوری

حکیمه مهنی  3778502 -0343

3329داخلی

پرینت گواهی اشتغال به تحصیل

http://golestan.kgut.ac.ir

 

حضوری

حکیمه مهنی  3329داخلی

پرینت صورتجلسات دفاع  دانشجویان و گزارش عملکرد فعالیت های آموزشی

http://golestan.kgut.ac.ir

 

غیر حضوری

حکیمه مهنی  3329داخلی

انجام خدمات آزمایشگاهی

سیستم اتوماسیون اداری

حضوری

مریم سلاجقه-3287

استفاده از سایت پژوهشکده

سیستم اتوماسیون اداری

حضوری

مریم سلاجقه-3287

تسویه حساب دانشجویان

سیستم گلستان

حضوری

مریم سلاجقه-3287