نام خدمت ارائه شده

آدرس الکترونیکی ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

نام  نام خانوادگی کارشناس مربوطه

شماره تماس (مستقیم - داخلی)

درخواست پست الکترونیک

http://mail.kgut.ac.ir/

 

تکمیل فرم و ارسال به آدرس   mailadmin@kgut.ac.ir

جزییات

بهناز عبدالهی

شماره داخلی: 3164