نام خدمت ارائه شده

آدرس الکترونیکی ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

نام  نام خانوادگی کارشناس مربوطه

شماره تماس (مستقیم - داخلی)

رزرو سالن برای جلسه دفاع دانشجویی

https://golestan.kgut.ac.ir/home/Default.htm

سامانه گلستان

ابوذر غفاری مقدم

034-33776611داخلی 3280

تسویه حساب دانشجویان  - روابط عمومی

https://golestan.kgut.ac.ir/home/Default.htm

سامانه گلستان مراجعه حضوری

مهنوش علیزاده

034-33776611داخلی 3181

درخواست استفاده از سالن های همایش

http://www.kgut.ac.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=1377

سایت دانشگاه - مرکز همایشها

روابط عمومی

33778011 - 034