نام کتاب

انتشارات

نویسنده

سال

Manual of Concrete Practice- ACI

American Concrete Institute

American Concrete Institute

2011