نام کتاب

انتشارات

نویسنده

سال

Applied Finite Element Analysis

Wiley & Sons

Larry J. Segerlind

1984


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)