نام کتاب

انتشارات

نویسنده

سال

Dynamic of Structures

Pearson Education

Anil K. Chopra

2012


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)