اعضای هیات علمی و کارکنان

برای دریافت مجوز تردد خودرو با همراه داشتن مدارک زیر به اداره حراست واقع در طبقه همكف ساختمان همايشها مراجعه  نمایند.

  • فايل الكترنيكي عكس پرسنلي، كارت ماشين(پشت و روي كارت)، گواهينامه،
  • تكميل فرم درخواست صدور مجوز تردد خودرو 

دانشجويان

واجدين شرايط بايستي فرم درخواست صدور مجوز تردد خودرو را تكميل و به اداره حراست ارسال نمایند و پس از بررسی تقاضای واصله در كميته ترافيك دانشگاه ،رچسب تردد برابر مقررات صادر و از طریق واحد صدور برچسب به متقاضی تحویل می گردد.

تذكرات

برچسب صادره باید درقسمت پائین شیشه جلوی خودرو (سمت راننده) ، بطوریكه مشاهده آن  توسط نیروهای انتظامات دانشگاه به سهولت امكان پذیرباشد نصب شود.
دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغییروضعیت ( نقل و انتقال -  فارغ التحصیلی - اخراج -  واگذاری یا تعویض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسویه حساب به اداره حراست دانشگاه تحویل نماید. بدیهی است صدور برچسب تردد با مشخصات جدید منوط به ارائه برچسب قبلی است.
 - صدور برچسب المثنی مستلزم وصول گزارش كتبی به واحد صدور مجوز ( مبنی برمفقودیت برچسب اولیه ناشی از سرقت خودرو ، شكستن شیشه، سرقت برچسب و یا هر حادثه مشابهی دیگر) و ارائه  مدارك  رسمی در این خصوص می باشد بنابراین در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تایید مراجع ذیربط( انتظامی وقضائی ) در اسرع وقت ضروری است ، پس از بررسی مدارك واصله برچسب المثنی براساس دستور العمل صادر خواهد شد. 

اخبار (بایگانی)


اطلاعیه ها (بایگانی)