سمت

تلفن داخلي

مدير حراست

3182

كارشناس دبيرخانه محرمانه

3254

كارشناس حفاظت IT

3250

مسئول واحد انتظامات

3253

مركز نظارت تصويري

3255

صدور كارت

3255