دفتر امور بانوان به منظور توانمندسازی، تقویت خودباوری، توسعه دانش و مهارت در کلیه ابعاد فردی، اجتماعی فرهنگی، اخلاقی و ارتقاء ارزش های اسلامی و حرفه ای زنان تشکیل گردیده است.

 اطلاعیه ها (بایگانی)