اعضای شورا:

  • رئیس دانشگاه                                                          دکتر حسین محبی
  • رئیس واحد فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای             دکتر حسن مطلبی با قلعه
  • رئیس پژوهشگاه                                                       دکتر هادی بیت الهی
  • معاون آموزشی و پژوهشی                                         دکتر علی نگارستانی
  • معاون اداری، مالی  و مدیریت منابع                               دکتر امین باقی زاده