اعضای شورا:

  • رئیس دانشگاه                                                          دکتر حسین محبی
  • رئیس واحد فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای             دکتر حسن مطلبی با قلعه
  • رئیس پژوهشگاه                                                       دکتر امین باقی زاده
  • معاون آموزشی و پژوهشی                                         دکتر علی نگارستانی
  • معاون مالی و اداری                                                   دکتر روح الله فدائی نژاد