سلمان یوسفی
کارشناس امور فنی دفترطرح های عمرانی

03431623128

 

 سید علیرضا قاعی
تکنیسین دفتر فنی

03431623130

 

 زینب سیف الدینی
کارشناس معماری

03431623129

 

 ابوذر معین الدینی
کارشناس تأسیسات برقی

03431623200

 

م

 رتضی شیخ شعاعی
کارشناس مکانیک

03431623129

 

 محمد حسین پشته شیرانی
کارشناس تأسیسات

03431623335

 

 حمید حاج غنی
تکنیسین دفتر فنی

 

محمد رضا معین الدینی
تکنیسین دفتر فنی

 

 سعید کاظمی
تکنیسین دفتر فنی

 


اطلاعیه ها (بایگانی)