بهناز عبدالهی
کارشناس نرم افزار
شماره داخلی: 3132
شماره مستقیم: 03431623132

مهدی حسن نژاد رنجبر
کارشناس شبکه
شماره داخلی: 3113
شماره مستقیم: 03431623113

مدیران پیشین
03433776611