فرم های واحد فناوری اطلاعات:

  • فرم درخواست ایمیل برای کاربران جدید: (تکمیل و ارسال به آدرس:  mailadmin@kgut.ac.ir )
  • فرم درخواست خدمات واحد فناوری اطلاعات (دانلود)
  • فرم درخواست کامپیوتر و تجهیزات جانبی (دانلود)
  • نرم افزار اتصال به ویدئو پروژکتور
    •  نسخه اندروید (دانلود)                               
    •  نسخه ویندوز  (دانلود)