اولین همایش نوآوریها در آشکارسازی پرتوهای یونیزان

با محوریت آشکارسازهای گازی میکرو الگو

 

1st conference on innovations at ionizing radiation detection

with focus on Micro-pattern gaseous detectors

 

 مقدمه:

همایش تخصصی آشکارسازی پرتوهای یونیزان با محوریت آشکارسازهای گازی میکرو الگو در راستای ایجاد ارتباط علمی بین محققین و پژوهشگران در حوزه علوم آشکارسازی توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در شهریورماه 1400 برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این همایش ارائه دستاوردهای علمی پژوهشگران داخلی در زمینه آشکارسازی پرتوهای یونیزان  بخصوص ساختارهای پرکاربرد میکروالگو همچنین آشنایی با پیشرفت های علمی در زمینه علوم آشکارسازی ذرات در مراکز بزرگ تحقیقاتی دنیا می باشد. در این راستا آخرین یافته های علمی و دورنمای بکارگیری این آشکار سازها در حضور محققین برجسته مراکز تحقیقاتی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

پژوهشگران محترم می توانند جهت اطلاع بیشتر و ارسال مقاله به آدرس www.radi-detect1.ir  مراجعه فرمایند.