مقطع دکتری

 • ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
 • مهندسی برق گرایش قدرت
 • فیزیک اتمی مولکولی

مقطع کارشناسی ارشد

 • مهندسی برق/افزاره های میکرونانوالکترونیک
 • مهندسی برق/مدارهای مجتمع الکترونیک
 • مهندسی برق/سیستم های قدرت
 • مهندسی برق/الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
 • مهندسی برق/مخابرات میدان و موج
 • مهندسی برق/مخابرات سیستم
 • مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی
 • مهندسی مکانیک/ساخت و تولید
 • مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی
 • مهندسی کامپیوتر/معماری سیستم های کامپیوتری
 • مهندسی هسته ای/کاربرد پرتوها
 • مهندسی هسته ای/مهندسی راکتور
 • مهندسی هسته ای/مهندسی پرتوپزشکی(با ضرایب سیستم های قدرت)
 • مهندسی فناوری اطلاعات/ فناوری اطلاعات (IT)
 • مهندسی عمران/آب و سازه های هیدرولیکی
 • مهندسی عمران/ژئوتکنیک
 • مهندسی عمران/مدیریت منابع آب
 • مهندسی نقشه برداری/سنجش از دور
 • مهندسی نقشه برداری/سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • علوم و فناوری های نانو/نانوشیمی
 • شیمی/ شیمی آلی
 
 • شیمی/ شیمی تجزیه
 • لرزه شناسی
 • زلزله شناسی
 • ژئومغناطیس
 • ژئوالکتریک
 • ریاضی محض/آنالیز
 • ریاضی کاربردی/آنالیز عددی
 • زمین ساخت (تکتونیک)
 • فوتونیک
 • مهندسی پلاسما
 • بیوشیمی
 • مهندسی شیمی/بیوتکنولوژی
 • مهندسی مواد/خوردگی و حفاظت مواد
 • مهندسی اصلاح نباتات
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی(مهندسی انرژی های تجدیدپذیر)
 • مهندسی برق/برنامه ریزی و مدیریت سیستم-های انرژی
 • علوم و فناوری های نانو/نانوفیزیک
 • علوم گیاهی/ فیزیولوژی
 • سنجش از دور زمین شناختی
 • حشره شناسی کشاورزی

 


اطلاعیه ها (بایگانی)