دکتر محمدعلی باقرزاده کوه‌بنانی

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر حامد زین‌الدینی میمند

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر روح الامين زینلی

مهندسی برق قدرت
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر عليرضا عسكرزاده

مهندسی برق
استاد
گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي

دکتر روح الله فدائی نژاد

برق
استاد
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر فرشيد كي نیا

مهندسی برق
دانشیار
گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي

دکتر حجت اله مرادی شهربابکی

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر سعید هاشمی نژاد

برق
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

اطلاعیه ها (بایگانی)