• حفاظت از اطلاعات پرسنلي، اسناد، اماكن و محيط هاي تحت پوشش به منظور جلوگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي.
  • ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي به رياست دانشگاه.
  • تهيه شناسنامه محيطي، جمع بندي اخبار و تنظيم گزارش هاي لازم.
  • پيش بيني و پيش گيري از تحركات غير قانوني در دانشگاه.
  • تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي و آموزش پرسنل براي حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت بر حسن انجام آن.
  • تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي اماكن و نظارت بر عملكرد اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات.
  • صدور كارت شناسايي و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم براي پيش گيري از هرگونه سوء استفاده و جعل.
  • ايجاد بايگاني و دبيرخانه محرمانه براي ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده دستگاه
  • نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه هاي موجود در دانشگاه.
  • انجام سایر امور در حدود دستورالعمل ها و وظایف محول شده.

 

 

اخبار (بایگانی)


اطلاعیه ها (بایگانی)