دکتر هادي ابراهيمي فر

مهندسی مواد
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی مواد

دکتر عليرضا احمدي

مکانیک
دانشیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر مسعود احمدي افزادی

بیوتکنولوژی گیاهی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر علي اسماعيلي

مهندسی عمران - نقشه برداری
استادیار
دانشکده عمران و نقشه برداری
گروه آموزشی مهندسی عمران- سنجش از دور

دکتر حسين اميري

مهندسی مکانیک
استادیار
پژوهشكده انرژي
گروه پژوهشی پيل سوختي و هيدروژن

دکتر صديقه انوري

علوم و مهندسی آب
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر مسعود ایرانمنش

مهندسی مکانیک
استادیار
پژوهشكده انرژي
گروه پژوهشی انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر سعيد ايرانمنش

حشره شناسی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر امين باقي زاده

ژنتیک بیومتری
دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

دکتر مينا جمشيدي

ریاضی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ریاضی

دکتر عماد جمعه زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر آزاده حبيبي

بیماری شناسی گیاهی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر رضا حسن زاده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر زهرا حسني

شیمی
دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی شیمی

دکتر رضا دهقاني

مهندسی مکانیک
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر عصمت راشدي

برق
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر مهدي رحيمي

اصلاح نباتات
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر مسعود رضائي زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر سيدعلي رضوي پاریزی

مخابرات
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر محمدرضا سپهوند

ژئوفیزیک
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر احسان سليمانی نسب

مهندسی برق
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر عباس سیوندی

مهندسی عمران
استادیار
دانشکده عمران و نقشه برداری
گروه آموزشی مهندسی عمران-سازه

دکتر شهريار شاكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر فهيمه شجاعی

شیمی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر محسن شيخ حسینی

مهندسی برق
استادیار
پژوهشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
گروه پژوهشی كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر فريد صابري

آنالیزعددی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ریاضی

دکتر محبوب صفاری

مهندسی علوم خاک
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر حسن صفري

فیزیک
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر حامد عامري

زمین شناسی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر مرتضي عبدل زاده

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانشیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر مريم عبدلي نسب

بیوتکنولوژی کشاورزی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – بیو تکنولوژی

دکتر ناهيد عسكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر محمد مهدی فقیه

مهندسی کامپیوتر
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دکتر محمّدجواد فقيهی

فیزیک
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر مجتبي قاسمي

مهندسی عمران
استادیار
دانشکده عمران و نقشه برداری
گروه آموزشی مهندسی عمران-خاک

دکتر فرشته قاضي زاده

فناوری اطلاعات
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دکتر محمدرضا كارآموز راوری

مهندسی مکانیک
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر شهروز كاظمي

حشره شناسی کشاورزی
دانشیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر ميثم كوركي

لرزه‌شناسی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر هژير كوركي

مهندسی پلیمر
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر فرشيد كي نیا

برق
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت

دکتر عليرضا گودرزي

لرزه شناسی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر خسرو لاري

مهندسی مکانیک
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر مجيد لطفعليان

فرآوری مواد معدنی
استادیار
پژوهشكده مهندسي مواد
گروه پژوهشی فلزات

دکتر محمد ماهاني

شیمی
دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی شیمی

دکتر ابراهیم محمدی

زمین شناسی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر عليرضا محموديان

مهندسی مواد
استادیار
پژوهشكده مهندسي مواد
گروه پژوهشی فلزات

دکتر سينا مديري

مهندسی پلیمر
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر الهه مصدق

شیمی آلی
دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی شیمی

دکتر حسن مطلبي

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دکتر حسين مظفري

زیست شناسی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر محمد مقتدر

مهندسی کشاورزی
مربی
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر سيدمظفر منصوری

حشره شناسی کشاورزی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر محسن مهرپرور

اکولوژی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر سعید هاشمی نژاد

برق
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت