معرفی گروه

اين رشته به منظور تربیت متخصصانی ايجاد گرديده ‌است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع آب، کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب اطلاعات لازم را به دست آورند تا بتوانند در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌های آب کار کنند. با توجه به اینکه توسعه کشور در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی و عمران  بستگی به میزان آب قابل استفاده دارد می‌توان صنعت آب را در ایران در زمره صنایع مادر به حساب آورد. هدف اين دوره تربيت دانشجويانی است که بتوانند در یکی از گرايشهای هيدروليک، هيدرولوژی و مديريت منابع آب متخصص شوند.