دکتر علي اسماعيلي

مهندسی عمران - نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- سنجش از دور

دکتر وحید توفیق

عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-خاک

دکتر فضل اله سلطانی

مهندسی عمران - خاک
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-خاک

دکتر عباس سیوندی

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-سازه

دکتر محمدصادق غضنفري مقدم

مهندسی آب
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- آب

دکتر مجتبي قاسمي

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-خاک

دکتر سیدحسام مدنی

عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-سازه

دکتر محمد نجف زاده

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- آب