دکتر علي اسماعيلي

مهندسی عمران - نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- نقشه برداری

دکتر رضا حسن زاده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر فرزين ناصري

منابع طبیعی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر سعید نیازمردی

نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- نقشه برداری