دکتر هادي ابراهيمي فر

مهندسی مواد
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مواد

دکتر عليرضا احمدي

مکانیک
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر مسعود احمدي افزادی

بیوتکنولوژی گیاهی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر علي اسماعيلي

مهندسی عمران - نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- سنجش از دور

دکتر داريوش افضلي

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر حسين اميري

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشی پيل سوختي و هيدروژن

دکتر صديقه انوري

علوم و مهندسی آب
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر مسعود ایرانمنش

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشی انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر سعيد ايرانمنش

حشره شناسی
استادیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر امين باقي زاده

ژنتیک بیومتری
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

دکتر مسعود برهمن

الکترونیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق-الکترونیک

دکتر وحید توفیق

عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-خاک

دکتر مينا جمشيدي

ریاضی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر عماد جمعه زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر آزاده حبيبي

بیماری شناسی گیاهی
استادیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر اسدالله حسن خانی

شیمی
دانشیار
گروه پژوهشی موادنو

دکتر رضا حسن زاده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر زهرا حسني

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر آزيتا خسروان

شیمی فیزیک
استادیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر رضا دهقاني

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر عصمت راشدي

برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر محمود رحمتی

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر مهدي رحيمي

اصلاح نباتات
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر مسعود رضائي زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر سيدعلي رضوي پاریزی

مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر محمدمهدی زاهدی

ریاضی
استاد
گروه آموزشی ریاضی

دکتر حامد زین‌الدینی میمند

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت

دکتر محمدرضا سپهوند

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر فضل اله سلطانی

مهندسی عمران - خاک
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-خاک

دکتر احسان سليمانی نسب

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر عباس سیوندی

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-سازه

دکتر شهريار شاكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر فهيمه شجاعی

شیمی
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر فاضل شریفی

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر- معماری

دکتر محسن شيخ حسینی

مهندسی برق
استادیار
گروه پژوهشی كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر فريد صابري

آنالیزعددی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر محمد صادق

فیزیک
استادیار
گروه پژوهشی ليزر

دکتر صابر صادقی

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر محبوب صفاری

مهندسی علوم خاک
استادیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر حسن صفري

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر حامد عامري

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر مرتضي عبدل زاده

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر مريم عبدلي نسب

بیوتکنولوژی کشاورزی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – بیو تکنولوژی

دکتر عليرضا عسكرزاده

مهندسی برق
دانشیار
گروه پژوهشی بهينه سازي و مديريت انرژي

دکتر ناهيد عسكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر محمدصادق غضنفري مقدم

مهندسی آب
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- آب

دکتر روح الله فدائی نژاد

برق
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت

دکتر علی فرحبخش

مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر محمد مهدی فقیه

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دکتر محمّدجواد فقيهی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر مریم فیاضی

مهندسی فناوری نانو
استادیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر امیر احسان فیلی منفرد

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر مجتبي قاسمي

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-خاک

دکتر فرشته قاضي زاده

فناوری اطلاعات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دکتر سعیده کشاورز

تکتونیک
استادیار
گروه آموزشی زمین شناسی – تکتونیک

دکتر محمدرضا كارآموز راوری

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر شهروز كاظمي

حشره شناسی کشاورزی
دانشیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر مهدي كماندار

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر ميثم كوركي

لرزه‌شناسی
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر هژير كوركي

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر فرشيد كي نیا

برق
استادیار
گروه پژوهشی بهينه سازي و مديريت انرژي

دکتر عليرضا گودرزي

لرزه شناسی
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر خسرو لاري

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر محمدرضا لشكري

حشره شناسی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر مجيد لطفعليان

فرآوری مواد معدنی
استادیار
گروه پژوهشی فلزات

دکتر محمد ماهاني

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر ابراهیم محمدی

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر سيدمحمدحجت محمدي

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشی انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر عليرضا محموديان

مهندسی مواد
استادیار
گروه پژوهشی فلزات

دکتر سیدحسام مدنی

عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-سازه

دکتر سينا مديري

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر الهه مصدق

شیمی آلی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر حسن مطلبي

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
استادیار
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دکتر حسين مظفري

زیست شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر محمد مقتدر

مهندسی کشاورزی
مربی
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر سيدمظفر منصوری

حشره شناسی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر محسن مهرپرور

اکولوژی
استادیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر سعيد ميرزايي

بیوتکنولوژی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر محمد نجف زاده

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- آب

دکتر افسانه نصرآبادي

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر سعید هاشمی نژاد

برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت